گزارش تحلیلی

مدیران فرهنگی از هنرمندان استفاده ابزاری می کنند

وقتی که مشغول پژوهشی درباره هنرهای جمع خوانی بودم به یک قسمت از برنامه راز رسیدم. آقای نادر طالب زاده چند نفر از افراد...